Schwarzer Holunder ‘Sampo’ – Sambucus nigra ‘Sampo’